top of page

โปรโมชั่นไป เกาะล้าน

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

เกาะลา้น ต้งัอยใู่ นเขตเมืองพทัยาจงัหวดัชลบุรีและเป็นหนึ่งในเกาะที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมาก ที่สุดจากท้งันกัท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต้งัอยหู่ ่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 100กิโลเมตรและใช้ เวลาเดินทางประมาณ 2-3 ชวั่ โมงโดยรถบสั ที่สามารถข้ึนไดจ้ากท้งัสถานีขนส่งเอกมยั สถานีขนส่งสายใตใ้หม่ และสถานีขนส่งหมอชิต 2โดยเมื่อเดินทางมาถึงพทัยาแลว้ จะตอ้งไปข้ึนเรือที่ท่าเรือแหลมบาลีฮายโดยใชเ้วลา เดินทางด้วยเรือโดยสาร45 นาที และ 15 นาที โดยสปี ทโบ๊ท กิจกรรมที่น่าสนใจเมื่อถึงเกาะลา้น คือการเช่า มอเตอร์ไซคเ์ที่ยวรอบเกาะในราคาเริ่มตน้ ที่วนัละ400 บาท หาดทรายบนเกาะลา้นมีความสวยงาม น้า ทะเลใส ไม่วา่ จะเป็น หาดทองหลาง หาดตาแหวน หาดนวล หาดแสมและหาดตายายเป็ นต้น โดยนกัท่องเที่ยวสามารถ เช่าห่วงยาง เกา้อ้ีชายหาด หรือทา กิจกรรมทางน้า อาทิบานาน่าโบท๊ หรือเจท็ สกีไดอ้ีกดว้ย นอกจากน้ีในยามค่า  คืน ยงัมีกิจกรรมตกหมึกใหบ้ ริการ สา หรับที่พกัริมทะเลที่แนะนา ไดแ้ก่“ริมทะเล รีสอร์ท เกาะล้าน” “บ้านทะเล น้า ใส” หรือบา้นพกัที่ต้งัอยบู่ นทะเลอยา่ ง “บ้านกลางเล@บ้านเกาะล้าน” เป็ นต้น

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับเกาะล้านของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังเกาะล้านเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังเกาะล้านนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัเกาะล้านอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลเกาะล้านเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page