top of page

จองทริปโดนใจในสี่ขั้นตอนง่ายๆ!

1. ค้นหา – (Randomtravel.asia)

ตดัสินใจวา่ คุณ อยากไปที่ไหนและมีงบประมาณเท่าไหร่จากน้นั เขา้เวบ็ ไซตข์องเรา randomtravelasia.com และ คน้ หาดีลที่เหมาะกบั ตารางการเดินทางและงบของคุณ หากคุณเลือกไม่ถูกคุณสามารถแชร์ดีลที่เจอกบั เพื่อนๆและเลือกดว้ยกน

2. ตรวจสอบ - (Trivago, Hotelscombined, Skyscanner)

ตรวจสอบ รายละเอียดทริป อาทิเวลาออกของเที่ยวบินหรือรถบสั และตอ้งแน่ใจวา่ ราคาจะไม่เปลี่ยน อยา่ ลืม ตรวจสอบรูปถ่ายการใหค้ะแนนและตา แหน่งที่ต้งัของที่พกัแนะนา เพื่อรับประกนัวา่ คุณจะไดพ้กัผอ่ น อยา่ งแทจ้ริงหลงัการท่องเที่ยวมาท้งัวนั เราแนะนา ให้เลือกการจดัอนั ดบั ในคะแนนข้นั ต่า 8/10 เสมอ!

3. ท าการจอง - (Airasia, 12.go, Agoda, Expedia etc.)

เมื่อคุณได้ท าการตรวจสอบดีลที่เราแนะน าแล้ว ท าการจองทริปของคุณ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน:

 • ยานพาหนะ (เครื่องบิน รถบัสหรือรถไฟ):

  • ตรวจสอบวา่ คุณสามารถนา กระเป๋าสัมภาระไปไดก้ี่ใบรวมถึงขนาดที่กา หนดของกระเป๋ า

  • ตรวจสอบ ใหแ้น่ใจวา่ วนั ที่/เวลาที่ออกเดินทางรวมถึงตา แหน่งที่ต้งัถูกตอ้ง

  • ตรวจสอบนโยบายการยกเลิก (ด้วยสถานการณ์ COVID19 คุณไม่มีทางทราบวา่ จะเกิด อะไรข้ึน)

  • กรอกข้อมูลที่ต้อง ระบุและกด จอง (BOOK)

 • ​ที่พัก:

  • ยนืยนัวา่ เป็นโรงแรมเดียวกนั ดว้ย การตรวจสอบราคาวนั ที่สถานที่ต้งัและรูปโรงแรม

  • ตรวจสอบเงื่อนไขการบริการเพิ่มเติมและ นโยบายการยกเลิก (ด้วยสถานการณ์ COVID19 คุณไม่มีทางทราบวา่ จะเกิดอะไรข้ึน)

  • กรอก ข้อมูลที่ต้องระบุและท าการจองห้องที่ต้องการ

4. รับความสนุก - (จาก สถานที่สวยๆในเมืองไทย)

ทิ้งปัญหาไวท้ี่บา้นและผอ่ น คลายจิตใจของคุณ:

 • ทัวร์เดิน ป่าในพ้ืนที่จงัหวดัเชียงใหม่สา รวจภาคเหนือของไทยไร่ชา ทุ่งนาและป่าเขา โดยเริ่มทริปใน เชียงใหม่

 • ผอ่ นคลายไปกบั น้า พุร้อนที่กาญจนบุรี– ตามดว้ยการล่อง แก่งแพไมไ้ผห่ รือเที่ยวน้า ตกเอราวณั 7 ช้น

 • ดา น้า ดูปะการังที่เกาะสมุย– เตรียมตวัคุณใหพ้ ร้อมกบั ทริปล่องเรือชม พระอาทิตย์ตกดินที่เกาะสมุย

 • ตามรอยประวัติศาสตร์ที่อยุธยา – ชื่นชมความงามแห่งเมืองกรุงเก่า

 • ชม ช้างที่กุยบุรี – กิจกรรมระหวา่ งวนั เมื่อพกัที่หวัหิน

 • ทวัร์ดา น้า ดู พระอาทิตย์ตกดินหรือพายเรือคายัคที่เกาะเสม็ด – เดินทางด้วยรถบัสและเรือเฟอร์รี่เพียง 5 ชวั่ โมง

ค้นหา

ตรวจสอบ

ท าการจอง

รับความสนุก

bottom of page