"ข้อมูลการ ท่องเที่ยวและดีลส่วนลดสา หรับรถยนตแ์ละโรงแรม เราไดร้วบรวมไวใ้หคุ้ณแลว"

arrow&v

เลือกดีลที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ หาดีลที่ใช่ ช่วงเวลาที่ชอบ ในราคาโดนใจ:

วัดถ้ำเขาน้อย

3-4 เมษายน 2564

วัดถ้ำเขาน้อยมีสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมเป็นแบบจีนที่งดงาม เรียบง่าย ตามแบบของศาสนาพุทธนิกายมหายาน ตามที่ชาวญวนนับถือ สามารถเข้าเที่ . . .

฿ 510/คน

เกาะสีชัง

10-11 เมษายน 2564

เกาะสีชัง เป็นสถานที่ที่เราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของท้องทะเลสวยใส ไปพร้อมๆ กับความคลาสสิค เพราะบนเกาะมีที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์หล . . .

฿ 550/คน

หาดบางแสน

3-4 เมษายน 2564

บางแสน เป็นทะเลในจังหวัดชลบุรี เป็นอีก หนึ่งตัวเลือกอันดับต้นๆ ในการมาพักผ่อนช่วงวันหยุดของใคร หลายคน ได้ทั้งแบบไปกลับ และนอนค้างส . . .

฿ 673/คน

ชายหาดแหลมแม่พิมพ์

2-4 เมษายน 2564

ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ มีชายหาดที่สวยงาม เหมาะแก่การเล่นน้ำ คลื่นไม่แรง ที่บริเวณหาดมีกิจกรรมทางน้ำมากมาย มีบริการบ้านพักทั้งโรงแรมและ . . .

฿1,785/คน

เรามีความประสงคช์ ่วยนกัเดินทางชาวไทยแต่เราไม่ลืม ข้อเท็จจริงที่วา่ ผคู้นมกัจะใชร้ถยนตส์ ่วนตวัเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวนั หยดุ ยาว ดงัน้นั จุดหมายปลายทางที่เรา นา เสนอน้ีใชเ้วลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 3-4 ชวั่ โมงถึงแมว้า่ การเดินทางดว้ยรถส่วนตวัจะ สะดวกสบายและมีความยดืหยนุ่ แต่เรายงัตอ้งคา นึงถึงค่าใชจ้่ายและเวลาที่ตอ้งใชเ้หมือนกบัการเดินทางรูปแบบ อื่นๆ ดงัน้นั เราจึงพร้อมใหบ้ ริการแก่คุณดว้ยการนา เสนอดีลที่พกัคุม้ค่าราคาในช่วงวนั หยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว โดยเราจะนา เสนอการคา นวณการใชน้ ้า มนัและเวลาในการ เดินทางเพื่อใหคุ้ณไดม้องเห็นภาพรวมก่อนการเดินทางจริง

การประมาณระยะทางและค่าใชจ้่ายรถยนต์:

ในแต่ละทริปที่จดั เราจะทา การ คา นวณระยะทาง เช้ือเพลิงที่ใชแ้ละระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ โดยราคาที่แสดงไว้เป็ นเพียงการ ประมาณคร่าวๆและคา นวณจากการเดินทางเริ่มตน้ ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครและรถส่วนใหญ่ใชน้ ้า มนั ประมาณ 9ลิตร/100กม. ซ่ึงแน่นอนวา่ หากคุณเดินทางจากจุดอื่นในกรุงเทพฯ การเดินทางไปยงัจุดหมายอาจใช้ เวลาน้อยหรือมากกวา่ ที่เราประเมินไว้เช่นเดียวกนั หากคุณใชร้ถแบบประหยดัน้า มนั คุณจะประหยดัค่าใชจ้่าย ในส่วนน้ีไดม้ากข้ึนอีก ท้งัน้ีท้งัน้นั เราหวงัวา่ ขอ้ มูลที่เรานา เสนอน้ีจะช่วยประกอบการพิจารณาของคุณไดด้ี

เคล็ดลับที่พัก:

เรามีเป้าหมายในการแบ่งปันตวัเลือกที่พกัที่คุม้ค่าเงินของคุณและยัง เหมาะสมกบัคุณ ผรู้่วมเดินทางและครอบครัวของคุณ อีกท้งัยงัจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่คุณอีกด้วยโดย โรงแรมท้งัหมดที่เราเลือกสรรสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ มีที่จอดรถบริการและโรงแรมส่วนใหญ่ยงัอยใู่ กล้ กบั สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากน้ีเรายงัแสวงหาดีลส่วนลดแรงๆของที่พกัที่ไม่ซ้า ใครที่จะทา ใหก้ารพกัผอ่ นของ คุณเป็ นที่จดจ าไปนานแสนนาน

ลงทะเบียนอีเมลเพื่อรับส่วนลดพิเศษก่อนใคร จากเวปไซต์พันธมิตรของเรา

โปรโมชั่นของเรา:

bus
car

© 2021 by RandomTravelAsia

  • Randomtravel.asia Facebook
  • Randomtravel.asia Instagram
  • Randomtravel.asia YouTube
  • Randomtravel.asia Twitter
  • Randomtravel.asia Pinterest