top of page

"ข้อมูลการ ท่องเที่ยวและดีลส่วนลดสา หรับรถยนตแ์ละโรงแรม เราไดร้วบรวมไวใ้หคุ้ณแลว"

เลือกดีลที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ หาดีลที่ใช่ ช่วงเวลาที่ชอบ ในราคาโดนใจ:

Ko Sichang

November 6-8, 2022

Ko Si Chang is geographically the closest island to Bangkok, and often overlooked.The island has a fascinating history, with a dee . . .

฿ 737/pp

Huay Mae Khamin Waterfall

November 25-27,2022

Huay Mae Khamin Waterfall is a great alternative to the well known and busy Erawan falls. The seven level falls are amongst the mo . . .

฿ 718/pp

Koh Larn

November 8-10,2022

Koh Larn is a wonderful island and it isn't far from Pattaya . . .

฿ 836/pp

Wat si chum

November 12-13,2022

Wat Si Chum is remarkable for its huge sitting Buddha covered with stucco. This is the largest of this type in Thailand. It is 15 . . .

฿ 1,333/pp

เรามีความประสงคช์ ่วยนกัเดินทางชาวไทยแต่เราไม่ลืม ข้อเท็จจริงที่วา่ ผคู้นมกัจะใชร้ถยนตส์ ่วนตวัเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวนั หยดุ ยาว ดงัน้นั จุดหมายปลายทางที่เรา นา เสนอน้ีใชเ้วลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 3-4 ชวั่ โมงถึงแมว้า่ การเดินทางดว้ยรถส่วนตวัจะ สะดวกสบายและมีความยดืหยนุ่ แต่เรายงัตอ้งคา นึงถึงค่าใชจ้่ายและเวลาที่ตอ้งใชเ้หมือนกบัการเดินทางรูปแบบ อื่นๆ ดงัน้นั เราจึงพร้อมใหบ้ ริการแก่คุณดว้ยการนา เสนอดีลที่พกัคุม้ค่าราคาในช่วงวนั หยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว โดยเราจะนา เสนอการคา นวณการใชน้ ้า มนัและเวลาในการ เดินทางเพื่อใหคุ้ณไดม้องเห็นภาพรวมก่อนการเดินทางจริง

การประมาณระยะทางและค่าใชจ้่ายรถยนต์:

ในแต่ละทริปที่จดั เราจะทา การ คา นวณระยะทาง เช้ือเพลิงที่ใชแ้ละระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ โดยราคาที่แสดงไว้เป็ นเพียงการ ประมาณคร่าวๆและคา นวณจากการเดินทางเริ่มตน้ ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครและรถส่วนใหญ่ใชน้ ้า มนั ประมาณ 9ลิตร/100กม. ซ่ึงแน่นอนวา่ หากคุณเดินทางจากจุดอื่นในกรุงเทพฯ การเดินทางไปยงัจุดหมายอาจใช้ เวลาน้อยหรือมากกวา่ ที่เราประเมินไว้เช่นเดียวกนั หากคุณใชร้ถแบบประหยดัน้า มนั คุณจะประหยดัค่าใชจ้่าย ในส่วนน้ีไดม้ากข้ึนอีก ท้งัน้ีท้งัน้นั เราหวงัวา่ ขอ้ มูลที่เรานา เสนอน้ีจะช่วยประกอบการพิจารณาของคุณไดด้ี

เคล็ดลับที่พัก:

เรามีเป้าหมายในการแบ่งปันตวัเลือกที่พกัที่คุม้ค่าเงินของคุณและยัง เหมาะสมกบัคุณ ผรู้่วมเดินทางและครอบครัวของคุณ อีกท้งัยงัจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่คุณอีกด้วยโดย โรงแรมท้งัหมดที่เราเลือกสรรสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ มีที่จอดรถบริการและโรงแรมส่วนใหญ่ยงัอยใู่ กล้ กบั สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากน้ีเรายงัแสวงหาดีลส่วนลดแรงๆของที่พกัที่ไม่ซ้า ใครที่จะทา ใหก้ารพกัผอ่ นของ คุณเป็ นที่จดจ าไปนานแสนนาน

bottom of page