"ข้อมูลการ ท่องเที่ยวและดีลส่วนลดสา หรับรถยนตแ์ละโรงแรม เราไดร้วบรวมไวใ้หคุ้ณแลว"

arrow&v

เลือกดีลที่เราคัดสรรมาเพื่อคุณ หาดีลที่ใช่ ช่วงเวลาที่ชอบ ในราคาโดนใจ:

วัดธรรมยาน

18-20 มิถุนายน 2564

วัดธรรมยาน หนึ่งในวัดสวยงามของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่น่าแวะกราบไหว้ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ไฮไลท์ คือ พระอุโบสถสีขาวโครงสร้างแปลกตา ด้าน . . .

฿ 1,217/คน

เกาะล้าน

5-6 มิถุนายน 2564

เที่ยว "เกาะล้าน" น้ำทะเลที่ยังสวยใส หาดทรายสะอาด ใกล้กรุงเทพฯ . . .

฿ 984/คน

วัดเขาวันชัยนวรัตน์

19-20 มิถุนายน 2564

วัดเขาวันชัยนวรัตน์ วัดแห่งนี้ถือเป็นวัดสาขาของวัดนาป่าพง​ เมื่อเข้าไปภายในวัดจะพบว่ามีความเงียบสงบ​ ร่มรื่น​ ภายในมีโบสท์กลางน้ำ​ . . .

฿ 608/คน

น้ำตกเขาช่องลม

12-13 มิถุนายน 2564

เที่ยวน้ำตกเขาช่องลม ชมความเขียวขจีของต้นไม้ที่ปกคลุมทั่วทั้งหุบเขา ต้นหญ้าที่ขึ้นปกคลุมหน้าดิน โขดหินน้อยใหญ่ที่โผล่พ้น น้ำ น้ำ . . .

฿ 649/คน

เรามีความประสงคช์ ่วยนกัเดินทางชาวไทยแต่เราไม่ลืม ข้อเท็จจริงที่วา่ ผคู้นมกัจะใชร้ถยนตส์ ่วนตวัเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวนั หยดุ ยาว ดงัน้นั จุดหมายปลายทางที่เรา นา เสนอน้ีใชเ้วลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 3-4 ชวั่ โมงถึงแมว้า่ การเดินทางดว้ยรถส่วนตวัจะ สะดวกสบายและมีความยดืหยนุ่ แต่เรายงัตอ้งคา นึงถึงค่าใชจ้่ายและเวลาที่ตอ้งใชเ้หมือนกบัการเดินทางรูปแบบ อื่นๆ ดงัน้นั เราจึงพร้อมใหบ้ ริการแก่คุณดว้ยการนา เสนอดีลที่พกัคุม้ค่าราคาในช่วงวนั หยุดสุดสัปดาห์ที่จะมาถึง โดยเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดยาว โดยเราจะนา เสนอการคา นวณการใชน้ ้า มนัและเวลาในการ เดินทางเพื่อใหคุ้ณไดม้องเห็นภาพรวมก่อนการเดินทางจริง

การประมาณระยะทางและค่าใชจ้่ายรถยนต์:

ในแต่ละทริปที่จดั เราจะทา การ คา นวณระยะทาง เช้ือเพลิงที่ใชแ้ละระยะเวลาการเดินทางโดยประมาณ โดยราคาที่แสดงไว้เป็ นเพียงการ ประมาณคร่าวๆและคา นวณจากการเดินทางเริ่มตน้ ที่ใจกลางกรุงเทพมหานครและรถส่วนใหญ่ใชน้ ้า มนั ประมาณ 9ลิตร/100กม. ซ่ึงแน่นอนวา่ หากคุณเดินทางจากจุดอื่นในกรุงเทพฯ การเดินทางไปยงัจุดหมายอาจใช้ เวลาน้อยหรือมากกวา่ ที่เราประเมินไว้เช่นเดียวกนั หากคุณใชร้ถแบบประหยดัน้า มนั คุณจะประหยดัค่าใชจ้่าย ในส่วนน้ีไดม้ากข้ึนอีก ท้งัน้ีท้งัน้นั เราหวงัวา่ ขอ้ มูลที่เรานา เสนอน้ีจะช่วยประกอบการพิจารณาของคุณไดด้ี

เคล็ดลับที่พัก:

เรามีเป้าหมายในการแบ่งปันตวัเลือกที่พกัที่คุม้ค่าเงินของคุณและยัง เหมาะสมกบัคุณ ผรู้่วมเดินทางและครอบครัวของคุณ อีกท้งัยงัจะสร้างความประทบัใจใหแ้ก่คุณอีกด้วยโดย โรงแรมท้งัหมดที่เราเลือกสรรสามารถเดินทางได้ด้วยรถยนต์ มีที่จอดรถบริการและโรงแรมส่วนใหญ่ยงัอยใู่ กล้ กบั สถานที่ท่องเที่ยว นอกจากน้ีเรายงัแสวงหาดีลส่วนลดแรงๆของที่พกัที่ไม่ซ้า ใครที่จะทา ใหก้ารพกัผอ่ นของ คุณเป็ นที่จดจ าไปนานแสนนาน