top of page

โปรโมชั่นไป เกาะช้าง

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

เกาะชา้ง ต้งัอยใู่ นจงัหวดัตราด เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในทะเลอ่าวไทยเป็นหนึ่งในเกาะยอมนิยมที่ สามารถเดินทางจากเมืองหลวงไดใ้นระยะเวลาไม่นาน ต้งัอยหู่ ่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 350กิโลเมตร ส าหรับการเดินทางไปยังเกาะช้างโดยรถบัสน้นั สามารถเลือกเดินทางไดจ้ากท้งัสถานีขนส่งหมอชิตใหม่หรือ สถานีขนส่งเอกมยั ซ่ึงใชเ้วลา 5-6 ชวั่ โมงมาถึงจงัหวดัตราด จากน้นั ตอ้งเดินทางดว้ยเรือเฟอร์รีต่อไปยงัเกาะชา้ง จากท่าเรือหลกัสามแห่งที่มีเรือออกจากท่าทุก1 ชวั่ โมง ใช้เวลาอีกประมาณ 30-45 นาทีเกาะช้างมีชายหาดที่ สวยงามหลายหาด อาทิ หาดทรายขาว ที่มีที่พัก ร้านอาหารและบาร์นงั่ ดื่มมากมาย หาดคลองพร้าว หาดไก่แบ้ หาดบางเบ้า เป็นต้น นอกจากน้ีนกัท่องเที่ยวยงัสามารถทา กิจกรรม ดา น้า ที่เกาะหวาย ปั่นจกัรยาน ขี่ชา้ง เล่น น้า ตกคลองพลูหรือนอนโฮมสเตย์พร้อมชิมอาหารทะเลสดๆ ส าหรับที่พักในเกาะช้าง มีให้เลือกมากมายไม่วา่ จะเป็ น “เคซี แกรนด์ รีสอร์ต แอนด์ สปา” ใกล้หาดทรายขาว หรือที่พกัราคายอ่ มเยาอยา่ ง “โรงแรมคลองพร้าว รี สอร์ท” หรือโฮมสเตยต์ ่างๆที่มีใหบ้ ริการอยา่ งคบัคงั่

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับเกาะช้างของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังเกาะช้างเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังเกาะช้างนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัเกาะช้างอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลเกาะช้างเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page