โปรโมชั่นไป กาญจนบุรี

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

กาญจนบุรีเป็นจงัหวดัที่เตม็ไปดว้ยเรื่องราวประวตัิศาสตร์และแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากน้ียงั เป็ นเมืองที่ถูกกล่าวขานไปทวั่ โลกในช่วงสงครามโลกคร้ังที่2 ที่มีเชลยศึกต่างชาติจา นวนมากถูกฝ่ายญี่ปุ่ นเกณฑ์ มาสร้างทางรถไฟจากประเทศไทยไปยงัเขตพม่า เมืองกาญจนบุรีต้งัอยหู่ ่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 150 กิโลเมตรและสามารถเดินทางดว้ยรถบสัจากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต)และใชเ้วลาเพียง 3 ชวั่ โมง ท้งัน้ี สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ประกอบดว้ย สะพานขา้มแม่น้า แคว สะพานที่ส าคัญของเส้นทางรถไฟสายมรณะ น้า ตกไทยโยคนอ้ย น้า ตกเอราวณั เป็นน้า ตก7 ช้นั ที่มีความสวยงามอยา่ งยงิ่ ด่านเจดียส์ ามองค์บริเวณพรมแดน ไทย พม่า นกัท่องเที่ยวสามารถข้ามชายแดนไปเที่ยวตลาดพญาตองซูได้นอกจากน้ีอีกหน่ึงกิจกรรมที่มีชื่อเสียง ของกาญจนบุรีคือการล่องแพ ดงัน้นั ควรพักค้างแรมอยา่ งนอ้ย1คืน ซ่ึงมีโรงแรมที่ข้ึนชื่ออาทิ“รอยัล ริเวอร์ แคว รีสอร์ท แอนด์ สปา” บรรยากาศร่มรื่นริมฝั่งแม่น้า แคว“ไทรโยค วิว รีสอร์ท” ต้งัอยทู่ ่ามกลางธรรมชาติริม แม่น้า แควนอ้ย หรือ พกัแพริมน้า ที่เป็นประสบการณ์ไม่เหมือนที่ไหนที่“เดอะโฟลทเฮ้าส์ ริเวอร์ แคว” เป็ นต้น

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

10-11 ธันวาคม 2563

อยากพัก ชาร์ตพลังกาย ไปกี่ทีก็ไม่เบื่อ เมืองที่มีทั้งประวัติศาสตร์มายาวนาน เพลินตาไปกับป่าเขียว ภูเขาลำธารที่ เเละน้ำตก สงครามโลกค . . .

฿ 570 /คน

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

8-10 มกราคม 2564

ชวนเที่ยว ไหว้พระ วัดถ้ำเขาน้อยเเละวัดถ้ำเสื้อ ชวนชมพระเจดีย์คีรีบรมธาตุจะเห็นทิวทัศน์แม่น้ำแม่กลอง ทุ่งนาเขียวขจี และสภาพความเป็น . . .

฿ 909 /คน

กาญจนบุรี

กาญจนบุรี

10-11 ตุลาคม 2563

ชวนเที่ยว ไหว้พระ วัดถ้ำเขาน้อยเเละวัดถ้ำเสื้อ ชวนชมพระเจดีย์คีรีบรมธาตุจะเห็นทิวทัศน์แม่น้ำแม่กลอง ทุ่งนาเขียวขจี และสภาพความเป็น . . .

฿ 586 /คน

ล่องแพเมืองกาญ

กาญจนบุรี

25-27 ธันวาคม 2563

หากมีเวลาว่าง ไปเที่ยวเมืองกาญกันค่ะ ใกล้กรุงเทพแค่นี้ ไปนอนแพเพื่อผ่อนคลายกับภูเขาและสายน้ำกาญเถอะจ้า . . .

฿ 681 /คน

Kanchanaburi waterfall

กาญจนบุรี

22-24 มกราคม 2564

สีเขียวคือสีแห่งความสุข พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ โอบกอดภูเขา เท้าแช่แม่น้ำ กับ 3วัน 2 คืน ที่กาญจนบุรี . . .

฿ 529 /คน

ล่องแพเมืองกาญ

กาญจนบุรี

5-7 ตุลาคม 2563

หากมีเวลาว่าง ไปเที่ยวเมืองกาญกันค่ะ ใกล้กรุงเทพแค่นี้ ไปนอนแพเพื่อผ่อนคลายกับภูเขาและสายน้ำกาญเถอะจ้า . . .

฿ 577 /คน

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับกาญจนบุรีของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังกาญจนบุรีเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังกาญจนบุรีนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บักาญจนบุรีอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลกาญจนบุรีเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!