โปรโมชั่นไป พัทยา

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

จังหวดัน่าน ต้งัอยทู่ างตะวนัออกสุดของภาคเหนือเป็นจงัหวดัที่เงียบสงบ โอบลอ้ มไปดว้ยขนุ เขาและ ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากน้ียงัมีประวตัิศาสตร์วฒั นธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาอยา่ งยาวนาน ต้งัอยหู่ ่าง จากกรุงเทพมหานครประมาณ 670กิโลเมตรมีรถบัสปรับอากาศสายกรุงเทพ-น่านใหบ้ ริการวนัละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2)โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชวั่ โมง ส าหรับผู้ที่ชอบวิถีชีวิต แบบสโลวไ์ลฟ์น่านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมายไว้ต้อนรับ อาทิ ดอยเสมอดาว  นกัท่องเที่ยวสามารถกางเตน้ ทช์ มความงดงามของดาวบนทอ้งฟ้าโดยเฉพาะในฤดูหนาว หรือทา กิจกรรมล่อง แก่งลา น้า วา้อุทยานแห่งชาติแม่จริม ชิมอาหารทอ้งถิ่นและซ้ือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินเมืองน่านที่จดัในทุกวนั ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ชมวิวและท าบุญที่วัดพระธาตุเขาน้อย สักการะวัดพระธาตุแช่แหง้ เที่ยวแกรนด์แคนยอน น่านที่วงัศิลาแลง เรียนรู้วธิีทา เกลือที่บ่อเกลือสินเธาว์บ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวของไทย สา หรับที่พกัแนะนา ไม่ ไกลจากตวัเมืองน่าน ไดแ้ก่“น่านบูทีครีสอร์ท” หรือที่พกัท่ามกลางธรรมชาติอยา่ ง “ตูบนา โฮมสเตย์”และ “นันตราคีรี” เป็ นต้น

หาดพัทยา

พัทยา

26-27 ธันวาคม 2563

ไม่ต้องรออะไรแล้ว เพราะพัทยาทะเลใกล้กรุงเทพแค่นี้ รีบเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกัน1คืนก็ยังได้เลยนะ . . .

฿ 545/คน

Art in paradise

พัทยา

1-2 พฤศจิกายน 2563

Art in paradise สถานที่เที่ยวสุดฮิตในพัทยา เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ แห่งเดี่ยวในพัทยา ที่จะนำคุณเพลิดเพลินไปกับภาพวาดศิลปะ . . .

฿ 570/คน

แลนด์มาร์กพัทยา

พัทยา

16-18 ตุลาคม 2563

ไม่ต้องรออะไรแล้ว เพราะพัทยาทะเลใกล้กรุงเทพแค่นี้ รีบเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกัน1คืนก็ยังได้เลยนะ . . .

฿ 819 /คน

พัทยา

พัทยา

12-13 พฤศจิกายน 2563

ไม่ต้องรออะไรแล้ว เพราะพัทยาทะเลใกล้กรุงเทพแค่นี้ รีบเก็บกระเป๋าไปเที่ยวกัน1คืนก็ยังได้เลยนะ . . .

฿ 582/คน

สวนนงนุช

พัทยา

24-25 ตุลาคม 2563

1 ใน 10 สวนสวยที่สุดในโลก ปัจจุบันได้สร้างแหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่หนึ่งเดียวที่สุดในโลก ทั้ง Dinosaur ไทย 12 ชนิด ภาพวาดจากหิน การน . . .

฿ 587/คน

พัทยาตอนกลางคืน

พัทยา

16-18 ตุลาคม 2563

จริงๆแล้วในส่วนnight lifeเองก็มีเสน่ห์ไปอีกแบบ และ night lifeในที่นี้ก็ไม่ได้มีเพียงแค่ walking street แต่ยังมีอีกหลายที่ที่รอให้ค . . .

฿ 656 /คน

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับพัทยาของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังพัทยาเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังพัทยานบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัพัทยาอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลพัทยาเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!