top of page

โปรโมชั่นไป น่าน

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

จังหวดัน่าน ต้งัอยทู่ างตะวนัออกสุดของภาคเหนือเป็นจงัหวดัที่เงียบสงบ โอบลอ้ มไปดว้ยขนุ เขาและ ธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากน้ียงัมีประวตัิศาสตร์วฒั นธรรมและประเพณีที่สืบทอดมาอยา่ งยาวนาน ต้งัอยหู่ ่าง จากกรุงเทพมหานครประมาณ 670กิโลเมตรมีรถบัสปรับอากาศสายกรุงเทพ-น่านใหบ้ ริการวนัละหลายเที่ยว จากสถานีขนส่งสายเหนือ(หมอชิต 2)โดยใชเ้วลาเดินทางประมาณ 10 ชวั่ โมง ส าหรับผู้ที่ชอบวิถีชีวิต แบบสโลวไ์ลฟ์น่านมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมายไว้ต้อนรับ อาทิ ดอยเสมอดาว  นกัท่องเที่ยวสามารถกางเตน้ ทช์ มความงดงามของดาวบนทอ้งฟ้าโดยเฉพาะในฤดูหนาว หรือทา กิจกรรมล่อง แก่งลา น้า วา้อุทยานแห่งชาติแม่จริม ชิมอาหารทอ้งถิ่นและซ้ือของที่ระลึกที่ถนนคนเดินเมืองน่านที่จดัในทุกวนั ศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ชมวิวและท าบุญที่วัดพระธาตุเขาน้อย สักการะวัดพระธาตุแช่แหง้ เที่ยวแกรนด์แคนยอน น่านที่วงัศิลาแลง เรียนรู้วธิีทา เกลือที่บ่อเกลือสินเธาว์บ่อเกลือภูเขาแห่งเดียวของไทย สา หรับที่พกัแนะนา ไม่ ไกลจากตวัเมืองน่าน ไดแ้ก่“น่านบูทีครีสอร์ท” หรือที่พกัท่ามกลางธรรมชาติอยา่ ง “ตูบนา โฮมสเตย์”และ “นันตราคีรี” เป็ นต้น

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับน่านของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังน่านเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังน่านนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัน่านอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลน่านเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page