โปรโมชั่นไป เกาะเสม็ด

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

เกาะเสมด็ ถือวา่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวอนั ดบั ตน้ ๆของจงัหวดัระยองที่ไดร้ับความนิยมท้งัจากชาวไทยและ นกัท่องเที่ยวต่างชาตินอกจากน้ียงัสามารถเดินทางไดอ้ยา่ งสะดวก ต้งัอยหู่ ่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 170 กิโลเมตร สามารถเดินทางดว้ยรถบสัจากสถานีขนส่งหมอชิตหรือสถานีขนส่งเอกมยั ใชเ้วลาเดินทาง 3 ชวั่ โมง โดยประมาณ เมื่อถึงระยองแลว้ตอ้งไปข้ึนเรือที่บา้นเพ ซ่ึงมีท่าเรือโดยสาร3แห่งใหบ้ ริการไดแ้ก่ท่าเรือนวล ทิพย์ท่าเรือสะพานใหม่และท่าเรือศรีบา้นเพ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที เกาะเสม็ดมีชายหาดที่สวยงาม  ขาวสะอาด ไม่วา่ จะเป็น หาดทรายแกว้ อ่าวพร้าวอ่าวตะวนั อ่าวลุงดา อ่าวกิ่วอ่าวปะการัง เป็นตน้ มีกิจกรรม หลากหลายใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ลือกทา ท้งักิจกรรมทางน้า ชมจุดชมวิว เช่ารถมอเตอร์ไซคเ์ที่ยวรอบเกาะ ดา น้า  ตกหมึก รับประทานอาหารทะเล หรือ ชมโชว์แสดงไฟและท่องราตรีที่บาร์ต่างๆโดยเฉพาะบนหาดทรายแกว้ นอกจากน้ียงัมีที่พกัหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกสรรอาทิ “เสม็ด แกรนด์ วิว รีสอร์ท”กลางหาดทรายแกว้ หรือ ที่พกัราคาน่ารักอยา่ ง “เสม็ด ชิลเฮ้าส์” เป็ นต้น

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

11-13 มกราคม 2564

เกาะเสม็ด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออกของไทยที่มีความงดงามไม่แพ้กับทะเลทางฝั่งภาคใต้ ที่นี่มีชายหาดที่สวยงามมากมาย . . .

฿ 1,380/คน

เรือขนส่งผู้โดยสารเกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

11-13 กันยายน 2563

ไปถ่ายรูปนอนบนหาดทราย ดูฝนตกกระทบผืนน้ำทะเลบรรยากาศเหงาสำหรับคนโสดแบบคูลๆ หรือจะไปเป็นคู่โรแมนติกนะเออ.... . . .

฿ 1,351 /คน

sunset in koh samet

เกาะเสม็ด

28-30 สิงหาคม 2563

รับลมทะเลกับหาดทรายขาวๆ และน้ำทะเลใสปิ๊งๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ถ่ายรูปแบบชิคๆ คูลๆ อัพลงสตอรี่กันเถอะ! . . .

฿ 1,127 /คน

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

8-10 ธันวาคม 2563

เกาะเสม็ด สถานที่ท่องเที่ยวแห่งภาคตะวันออกของไทยที่มีความงดงามไม่แพ้กับทะเลทางฝั่งภาคใต้ ที่นี่มีชายหาดที่สวยงามมากมาย . . .

฿ 1,102/คน

เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ด

11-13 กันยายน 2563

ที่เสร็จเพราะโดนความสวยงามและความบันเทิงของ เกาะเสม็ดเล่นงานเข้าแล้ว เกาะเสม็ดหลายหาด และจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ไปเที่ยวดูว่าจะเด็ด . . .

฿ 1,309 /คน

sunset in koh samet

เกาะเสม็ด

18-20 กันยายน 2563

รับลมทะเลกับหาดทรายขาวๆ และน้ำทะเลใสปิ๊งๆ ที่ไม่ไกลจากกรุงเทพ ถ่ายรูปแบบชิคๆ คูลๆ อัพลงสตอรี่กันเถอะ! ***ข้ามเรือไป 50 บาทต่อเที่ย . . .

฿ 1,283 /คน

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับเกาะเสม็ดของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังเกาะเสม็ดเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังเกาะเสม็ดนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัเกาะเสม็ดอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลเกาะเสม็ดเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!