top of page

โปรโมชั่นไป หัวหิน

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

หัวหิน เป็นหนึ่งในเมืองตากอากาศริมทะเลยอดนิยมตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 200 กิโลเมตร สามารถเดินทางด้วยรถบัสจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ และใช้เวลา 4 ชั่วโมงโดยประมาณ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมมากมาย ให้เลือกทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลายอาทิเช่น ชายหาดหัวหิน มีหาดทรายขาว น้ำใส เหมาะกับการเล่นน้ำทะเล ถ่ายรูปกับสถานีรถไฟหัวหิน ซื้อของฝากและอาหารทะเลแปรรูปตลาดฉตัรไชย ชิมอาหารท้องถิ่นยามค่ำคืนที่ตลาดโต้รุ่งหัวหิน กราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่วัดเขาตะเกียบ

เพื่อเป็นสิริมงคล เที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน พร้อมเล่นน้ำตกป่าละอู และสักการะพระรูปสมเด็จพระมหากษัตริย์7 พระองค์ของไทย ที่อุทยานราชภักดิ์ ด้วยความที่เป็นเมืองตากอากาศจึงมีที่พักริมทะเลมากมายเช่น “เซ็นทารา แกรนด์ รีสอร์ท แอนด์วิลล่า หัวหิน” ใจกลางหาดหัวหิน อีกทั้งยังมีที่พักราคาย่อมเยาอาทิ “ห้าธารา หัวหิน” หรือ “บ้านกางมุ้ง”

ที่ติดเขาตะเกียบ เป็นต้น

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับหัวหินของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังหัวหินเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังหัวหินนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัหัวหินอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลหัวหินเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page