top of page

โปรโมชั่นไป จันทบุรี

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

"จันทบุรี" หรือ "จันทบูรณ์" ได้รับสมญานามว่า เป็นเมืองหลวงแห่งผลไม้และศูนย์กลางแห่งการค้าพลอย มีพื้นที่ติดกับทะเลฝั่งตะวันออกของไทย บ้านเมืองมีกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมทั้งจากตะวันตก และผสมผสานแบบไทย-จีน ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 250 กิโลเมตร และสามารถเดินทางด้วยรถบัสภายในเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจ

ทั้งทางด้านวัฒนธรรมและสถานที่ที่สวยงาม อาทิ โบสถ์สีน้ำเงินแห่งวัดปากน้ำ เขมหนูที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนที่ไหน โบสถ์วัดพระแม่ปฏิสนธินิรมล สถาปัตยกรรมโกธิกแบบยุโรป ศูนย์ศึกษาธรรมชาติอ่าวคุ้งกระเบน สำหรับศึกษาระบบนิเวศ

ป่าชายเลน ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เรียนรู้ความเป็นมา ขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปอัญมณี

ชิมผลไม้สดๆจากต้น มีสวนจำนวนมากที่เปิดให้บริการ หรือเที่ยวชมทะเลและชิมอาหารทะเลแสนอร่อยที่หาดจ้าวหลาว หาดแหลมเสด็จ หาดคุ้งวิมาน สำหรับที่พักติดริมทะเลที่น่าสนใจ ประกอบด้วย “เจ้าหลาว คาบานา รีสอร์ท” , “เดอะ เพียร์ รีสอร์ท” ริมอ่าวคุ้มกระเบน หรือ “เป๊กกี้โคฟ รีสอร์ท” ที่หาดคุ้งวิมาน รวมถึงโฮมสเตย์ต่างๆอีกหลายที่ ที่จัดกิจกรรมรับประทานปูอย่างไม่อั้น ล่องเรือดูนก เป็นต้น

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับจันทบุรีของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังจันทบุรีเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังจันทบุรีนบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัจันทบุรีอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลจันทบุรีเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page