top of page

โปรโมชั่นไป อยุธยา

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

จังหวัดอยุธยา หรือเมืองกรุงเก่า เป็นอดีตเมืองหลวงของสยามเป็นเวลากว่า 400 ปี เมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาติ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีแม่น้ำสามสายไหลมาบรรจบกัน ทำให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของประเทศ อยธุยาตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเพียง 76 กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถบัสจากสถานีขนส่งหมอชิต โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงโดยประมาณ มีกิจกรรมต่างๆให้เลือกสรรมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ทำบุญ และชมวัดวาอารามเก่าแก่อาทิ วัดพระศรีสรรเพชญ์ วัดพุทไธศวรรย์ วัดมหาธาตุวิหารมงคลบพิตร เป็นต้น นอกจากนี้เที่ยวชุมชนต่างชาติในอดีต เช่น หมู่บ้านโปรตุเกส หมู่บ้านญี่ปุ่น หมู่บ้านฮอลันดา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอย่างการซื้อของที่ระลึก และชิมอาหารท้องถิ่นที่ ตลาดน้ำอโยธยา ตลาดน้ำกรุงศรี เป็นต้น ด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนี้ เราจึงแนะนำให้พักค้างคืนที่อยุธยา โดยเฉพาะที่พักติดริมน้ำอาทิ โรงแรม“ศาลาอยุธยา” หรือ โรงแรม“ไอ ยูเดีย ออน เดอะ ริเวอร์” เป็นต้น

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับอยุธยาของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังอยุธยาเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังอยุธยานบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัอยุธยาอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลอยุธยาเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!

bottom of page