โปรโมชั่นไป ตลาดน้ำอัมพวา

ตั๋วรถทัวร์ราคาถูก & โรงแรมราคาประหยัด

ตลาดน้า อมั พวาเป็นหน่ึงในตลาดน้า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของไทย ต้งัอยริมคลองใกล้วัด ู่ อัมพวันเจติยาราม  ในพ้ืนที่จงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นตลาดที่เกิดจากความร่วมมือกนัของคนในชุมชนเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตของ ชุมชนริมน้า ไว้เปิดใหบ้ ริการในช่วงเยน็ เป็นหลกั ต้งัแต่เวลา 16 นาฬิกา ในทุกวนัศุกร์เสาร์และ ท้งัน้ีตลาดน้า  อมั พวาต้งัอยหู่ ่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 75กิโลเมตร มีรถประจ าทางปรับอากาศสาย996 กรุงเทพฯ – ด า เนินฯ ถึงตลาลดอัมพวา ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชวั่ โมงโดยประมาณ ที่ตลาดน้า แห่งน้ีมีสินคา้พ้ืนบา้นและอาหาร ทอ้งถิ่นใหเ้ลือกอยา่ งมากมายที่พอ่ คา้แม่คา้พายเรือมาขายถึงท่า นอกจากน้ียงัมีร้านอาหารนานาชนิดรวมถึง ร้านคา้จา นวนมากที่ต้งัอยบู่ นฝั่งใหน้กัท่องเที่ยวไดเ้ลือกซ้ืออยา่ งคึกคกัในราคาที่จับต้องได้นอกจากน้ียงั สามารถทา กิจกรรมอื่นๆ อาทิล่องเรือไหวพ้ ระ5 วัด ริมคลองอัมพวา หรือกิจกรรมล่องเรือชมหิ่งหอ้ยในยามค่า  คืน ยงิ่ ไปกวา่ น้นั หากตอ้งการพกัคา้งแรม มีที่พกัริมน้า จา นวนมากในบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติให้บริการอาทิ  “อมั พวา น่านอน โฮเทล”และ “ริมระเบียงอัมพวา คาเฟ่ แอนด์ สวีท” เป็ นต้น

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

2-3 มกราคม 2564

ทุกคนรู้ สายกินรู้ ว่าเราไม่ควรพลาดของกินเยอะแยะมากมายที่ตลาดน้ำอัมพวา เพราะคนไทยแปลว่าชอบกิน และฉันยอมเป็นทาสของกินค่ะ . . .

฿ 598/คน

ก๊วยเตี๋ยวเรืออัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

19-20 กันยายน 2563

ทุกคนรู้ สายกินรู้ ว่าเราไม่ควรพลาดของกินเยอะแยะมากมายที่ตลาดน้ำอัมพวา เพราะคนไทยแปลว่าชอบกิน และฉันยอมเป็นทาสของกินค่ะ . . .

฿ 787 /คน

ก๊วยเตี๋ยวเรืออัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

28-29 พฤศจิกายน 2563

ทุกคนรู้ สายกินรู้ ว่าเราไม่ควรพลาดของกินเยอะแยะมากมายที่ตลาดน้ำอัมพวา เพราะคนไทยแปลว่าชอบกิน และฉันยอมเป็นทาสของกินค่ะ . . .

฿ 788 /คน

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

16-17 สิงหาคม 2563

หนีเมืองกรุง ไปหาของกินอร่อย ดื่มด่ำบรรยากาศยามค่ำคืนพร้อมชมหิ่งห้อยที่อัมพวากันดีกว่า . . .

฿ 790 /คน

ตลาดน้ำอัมพวา

ตลาดน้ำอัมพวา

25-27 กันยายน 2563

วันหยุดสุดสัปดาห์ ไปนอนชิลๆที่อัมพวากันดีกว่า ใกล้กรุงเทพ และเดินทางสะดวก แถมของกินอร่อยเด็ด . . .

฿ 1,099 /คน

หรือ

เชิญรับชมข้อเสนอรถบัสและโรงแรมราคาถูกส าหรับตลาดน้ำอัมพวาของเรา เราแนะน าให้คุณใช้บริการรถบัส จากสถานีขนส่งในกรุงเทพมหานครเพื่อมนั่ ใจไดว้า่ คุณจะสามารถประหยดัเงินในการเดินทางการนงั่ รถบสัจาก กรุงเทพฯไปยังตลาดน้ำอัมพวาเป็นวธิีที่ง่ายและมีราคาถูกที่สุดในการเดินทาง เราเชื่อวา่ เวลาหนึ่งวันคงไม่เพียงพอกบัการ ท่องเที่ยวที่เมืองจุดหมายปลายทางและสัมผสั บรรยากาศในพ้ืนที่นี่จึงเป็นสาเหตุที่เรามักแนะน าให้คุณค้างคืน ในที่สถานที่ต่างๆที่คุณไปเยอืน แต่ขอใหคุ้ณอยา่ กงัวลไปเพราะการคา้งคืนไม่ไดแ้ปลวา่ จะมีค่าใชจ้่ายจา นวน มากเกิดข้ึน เราคือผูเ้ชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเดินทางไปยังตลาดน้ำอัมพวานบัคร้ังไม่ถว้น ดงัน้นั เราทราบดีถึง วธิีการคน้ หาดีลที่ดีที่สุดซ่ึงไม่ไดห้ มายความวา่ ที่พกัตอ้งราคาถูกอยา่ งเดียวเท่าน้นัแต่ตอ้งมีคุณภาพที่ดีด้วย  สา หรับการเดินทางประเภทน้ีเรามีเป้าหมายในการคน้ หาที่พกัที่คุณสามารถจ่ายได้อาทิโรงแรม บังกะโลอพาร์ ทเมนท์หรือโรงแรมราคาประหยดัที่อยใู่ นตวัเมืองหรือใกลก้ บัตลาดน้ำอัมพวาอยา่ ลืมกลบั มาที่เวบ็ไซตห์ รือหนา้เฟสบุค๊ ของเราเพื่อพบกบั ดีลใหม่ๆไดท้ ุกวนั เราไม่ไดม้ีแค่ดีลตลาดน้ำอัมพวาเท่าน้นั แต่ยงัมีดีลของเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ของเมืองไทยเราคน้ หา เราแบ่งปัน คุณเพลิดเพลิน!